Blog

e8bd18086b.jpeg
Rate this post

Trong suốt 20 năm và 21 thế kỷ, ý tưởng chủ đạo về “hình dáng cơ thể hoàn hảo” dành cho phụ nữ đã thay đổi gần như thường xuyên như xu hướng thời trang.

Đồ họa: Chuẩn mực về phụ nữ sexy thay đổi ra sao 100 năm qua? - 1
Đồ họa: Chuẩn mực về phụ nữ sexy thay đổi ra sao 100 năm qua? - 2
Đồ họa: Chuẩn mực về phụ nữ sexy thay đổi ra sao 100 năm qua? - 3
Đồ họa: Chuẩn mực về phụ nữ sexy thay đổi ra sao 100 năm qua? - 4
Đồ họa: Chuẩn mực về phụ nữ sexy thay đổi ra sao 100 năm qua? - 5
Đồ họa: Chuẩn mực về phụ nữ sexy thay đổi ra sao 100 năm qua? - 6
Đồ họa: Chuẩn mực về phụ nữ sexy thay đổi ra sao 100 năm qua? - 7
Đồ họa: Chuẩn mực về phụ nữ sexy thay đổi ra sao 100 năm qua? - 8
Đồ họa: Chuẩn mực về phụ nữ sexy thay đổi ra sao 100 năm qua? - 9
Đồ họa: Chuẩn mực về phụ nữ sexy thay đổi ra sao 100 năm qua? - 10
Đồ họa: Chuẩn mực về phụ nữ sexy thay đổi ra sao 100 năm qua? - 11
Facebook Comments
Share this post